2015-01-20_180302

Polska  zmienia scenę polityczną

POWSTAJE RUCH  PROGRAMOWY

DLA PONADPARTYJNEGO RZĄDU

ZAUFANIA NARODOWEGO

 

            Zakończyły  się  w kłodzkich uzdrowiskach weekendowe spotkania  Obywatelskiego Ruchu Programowego. W pracach programowych wzięło udział  kilkaset osób  z całego  kraju  reprezentujących różne  zawody i środowiska społeczne. Rada programowa  licząca kilkadziesiąt osób  przez 12 miesięcy zbierała  za pomocą przekazów i symulacji internetowych tezy programowe dla Polski 21 wieku. Ruch programowy

 

POLSKA 21  WIEKU

 

to oddolna kontynuacja idei budowy państwa obywatelskiego rozpoczęta w 2008 roku przez Rafała Dutkiewicza rozszerzona o dokonania prof. Jerzego Przystawy i ruchu  JOW w walce o demokratyczne wybory oraz koncepcję  rozwoju społecznego zawartą w encyklikach  ekonomicznych Jana Pawła II.                               

Główne  założenia programowe nowego ruchu to  rozwój państwa   prawa i demokracji z silnym ustrojem prezydenckim w oparciu  o  fundamentalne zasady ekonomi i wolnego rynku ale  z  powszechnym  udziałem  społeczeństwa obywatelskiego w sprawowaniu  i kontroli władzy ustawodawczej i wykonawczej  kraju [ założenia programowe ruchu Polska XXI wieku Rafała Dutkiewicza i encyklika Centesimus  Annus Jana Pawła II ].

Rada programowa  POLSKA 21 przekazuje do debaty narodowej tezy  do budowy  państwa i społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o  autentyczną wolność gospodarczą  i  demokrację bezpośrednią z pełnym  rozwojem  fenomenu polskiej przedsiębiorczości i innowacyjności  z  zachowaniem zasad ekonomii ,efektywności   i etyki  chrześcijańskiej. 

Tezy programowe wynikają z krytycznej oceny stanu państwa polskiego  na wszystkich płaszczyznach życia społecznego, gospodarczego i politycznego.

 

ROZKŁAD PAŃSTWA – PARTYJNY ROZBIÓR POLSKI

 

Polska szczyci się konstytucją  3 maja z końca XVIII wieku, która nigdy nie została dokończona ani  też wprowadzona w życie [ na mocy konstytucji zdiedziczny tron miała objac dynastia niemiecka Wettynów co rozsierdziło Rosje,Prusy i Austrię. W rezultacie Polacy stracili wolność [kolejny II i III  rozbiór Polski] i przez następne 120 lat  musieli walczyć o utrzymanie tożsamości narodowej pod zaborami silnych państw sąsiedzkich.  Zamiast panstwa prawa i demokracji mamy święto konstytucji i narodowy bajzel prawny.

Wcześniej  Polska szlachecka zasłynęła w historii narodów  jako jedyny  kraj na świecie, który zamiast uświęcać dziedzictwo narodowe i wzmacniać władzę państwową  sadzała na tronie obcych królów  z konkurujących państw   doprowadzając  do całkowitego rozkładu   własnego królestwa.

Dzieje głupoty politycznej  wbrew narodowej logice w dzisiejszej  Polsce  są nadal  kontynuowane .

Po historycznym zwrocie i odzyskaniu niezależności i niepodległości  Polska weszła w 21 wiek  bez dobrej konstytucji  i bez jakiejkolwiek wizji  i strategii rozwoju kraju. Polacy maja święto konstytucji ale nie maja ani dobrej ustawy zasadniczej ani tez dobrego prawa dla obywateli.

Zamiast państwa prawa skłócone   grupy partyjne  bez żadnych programów dla Polski  serwują społeczeństwu  ogłupiającą produkcję  aktów  prawnych  komplikującą  codzienne życie obywateli .                                                                                   

 Kolejny  rząd  wprowadza nowe rozwiązania legislacyjne rodem  z czasów stalinowskich  i wydaje  tysiące dekretów bez żadnej kontroli społecznej.  Niezgodne z konstytucja rozporządzenia  rady ministrów ,prezesa RM i  ministrów wchodzą w życie  poza wszelką    kontrolą legislacyjną Nie funkcjonuje Trybunał Konstytucyjny który  stwierdza bezprawnosc przepisówlegislacyjnych po 20 latach ich funkcjonowania[bankowe tytuły egzekucyjne]. Niezgodna z konstytucja jest ordynacja wyborcza,ustawa o ochronie konkurencji i prawo prasowe z 1984 roku oraz bezprawnie wprowadzony  bez referendum Traktat Lizboński w miejsce Traktatu Nicejskiego.

 

Dla polskich przedsiębiorców,  tygrysów Europy ,wprowadzono  najbardziej opresyjne prawo na świecie. Reaktywowano średniowieczne prawo inkwizycji i stalinowskie metody karania za zamiar popełnienia czynu na podstawie jego uprawdopodobnienia. Przedsiębiorca  traktowany jest gorzej niż kryminalista – przestępcy trzeba udowodnić winę natomiast w Polsce wbrew konstytucji [równość praw] to  przedsiębiorca musi udowadniać, ze jest niewinny-ciężar dowodu spoczywa  zawsze  na przedsiębiorcy .

Nie ma żadnej instytucji  kontrolującej proces stanowienia prawa.

Sejm zamiast kontrolować  rząd i akty normatywne wykonuje rozkazy i polecenia wodzów  bezprogramowych partii.   Brak  systemu stanowienia prawa prowadzi wprost do degrengolady państwa, prawa, judykatury polskiej i całego społeczeństwa.

Po transformacji ustrojowej państwa nie dokonano żadnych zmian w strukturach władzy administracyjnej, sądowej i prokuratorskiej.

Nie wprowadzono mechanizmów kontrolnych  i demokratycznych procedur w powszechnym aparacie władzy.

Partyjne wybory proporcjonalne doprowadziły  do   oderwania organów władzy od obywateli pozbawiając  ich prawa decydowania o przyszłości Polski. Polacy, którzy mają po okresie socjalizmu realnego wielopokoleniową awersję do partii pozbawieni zostali prawa demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli   do sejmu. Listy posłów układają szefowie partii ,które reprezentują   niecały 1 % narodu. W rezultacie sejm zamiast kontrolować rząd wykonuje polecenia wodzów partyjnych w interesie grup swojaków politycznych.

Niekontrolowany rozwój biurokracji partyjnej prowadzi do nieracjonalnej gospodarki i niesamowitego zadłużenia państwa, które prowadzą wprost do katastrofy finansów publicznych.

Zamiast państwa prawa  mamy narodowy bajzel prawny, zamiast demokracji-parademokrację i partiokrację.

 Zamiast  horyzontalnego i przejrzystego programu dla Polski  mamy  show-medialny wizerunek wodzów  partyjnych.

Demokracja po polsku doprowadziła do sytuacji ze Polacy maja tylko 1 wybór:

PRL Tuska lub LPR Kaczyńskiego. PUBLIC RELATION LIGHT czy LIGHT PUBLIC RELATION? Najwyższa władza w państwie  wybierana jest antydemokratycznie według zasad selekcji negatywnej.  Polacy  zmuszeni do partyjnych wyborów  w większości wybierają PO ze strachu przed PIS   wiedząc, że żadna z tych partii i nie ma sensownego programu  rozwoju kraju !

Transformacja ustrojowa ominęła instytucje sadowe i prokuratorskie. 

Sprawy sądowe w sprawach gospodarczych ciągną się przez wiele lat doprowadzając dobrze prosperujące firmy do ruiny gospodarczej.. Instytucje sadowe w zestawieniu z paranoicznym prawem są zmora dla przedsiębiorców

 W Polsce  działa ponad 2 miliony małych i średnich firm, które tworzą  80 % produktu krajowego  i zatrudniają 80 % ludzi zdolnych do pracy. To te małe firmy decydują w głównej mierze o wysokości dochodu i o poziomie dobrobytu całego społeczeństwa.

Przez odpowiednią politykę wspierającą małe firmy można najłatwiej i najszybciej zlikwidować bezrobocie  i zmniejszyć przymusową emigracje młodych.

 Zahamowanie biurokracji i odblokowanie przedsiębiorczości to warunek sine qua non rozwoju gospodarczego i antidotum na bezrobocie i frustracje młodych ludzi.

Przyjazny klimat i sprzyjające małym firmom rozwiązania ekonomiczno – podatkowe mogą wyzwolić innowacyjność Polaków ,najcenniejszy kapitał rozwojowy kraju.

 Wystarczy, ze każda firma  w tym sektorze zwiększy zatrudnienie o 1 osobę to problem bezrobocia zostanie wyzerowany, jeżeli państwo pomoże przedsiębiorcom zorganizować jeszcze jedno miejsce pracy to pomoże młodym wrócić z przymusowej emigracji.

Tymczasem  Polska ma najgorszy i niezwykle kosztowny i najbardziej skomplikowany system podatkowy na świecie. Partyjne fabryki etatów [spółki i instytucje państwowe] poza wszelką kontrola  zwiększają i upolityczniają zatrudnienie   mnożąc kolejne obciążenia dla podatników.

                                                                                                    W Polsce prawo Parkinsona o rosnącej  piramidzie biurokracji przerodziło  się w chorobę  Parkinsona [anty-piramidalna drżączka poraźna-paralysis agitans] powodując konwulsje i paraliż przedsiębiorczości .         

 Nowotwory biurokracji pożerają środki publiczne wypracowane przez firmy polskie i polskich przedsiębiorców.  Brakuje już pieniędzy na szkoły i edukację, modernizację armii i policji, na renty, emerytury i opiekę medyczną.  Ciężko chora służba zdrowia wymaga pilnie reanimacji i głębokich reform  systemu finansowania świadczeń medycznych .

Polska potrzebuje  mądrego programu edukacji narodowej i prognozowania potrzeb w zakresie kierunków kształcenia dla młodych  Polaków .

Polska z fenomenem przedsiębiorczości Polaków  może być ośrodkiem innowacyjnego myślenia   i działania  w Europie budującej z uporem  maniaka ogłupiający i dziwaczny  centralizm biurokratyczny rodem ze  Zjednoczonej  Krainy Orwella, Matrixa i  Związku Radzieckiego.

Polskę stać na program dla orłów  i czas najwyższy zakończyć czasy III RP i zamknąć epopeję głupoty polskiej.

Republika Paraspecjalistów kończy swój byt. Czas na Rzeczpospolitą Polską.

 

PAŃSTWO  I  SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

 

W celu zmiany sceny politycznej rada programowa proponuje konsolidację całego społeczeństwa i zjednoczenie bezpartyjnych Polaków  wokół programu zmian ustrojowych  z ponadpartyjnym, antykryzysowym rządem fachowców, autorytetów i  ekspertów  realizujących program rozwoju państwa dla wszystkich obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.

 

TEZY  PROGRAMOWE   DO   DEBATY  NARODOWEJ

 

1. Uchwalenie nowej Konstytucji RP wprowadzającej zasadnicze zmiany ustrojowe w celu realizacji programu budowy państwa prawa i demokracji przez społeczeństwo obywatelskie.

 

Demokratycznie wybrany w wyborach powszechnych Prezydent RP powołuje Premiera i tworzy ponadpartyjny rząd  fachowców i ekspertów  przejmując  pełną odpowiedzialność za rozwój państwa i rządzenie krajem .

Prezydent  państwa  polskiego musi być strażnikiem prawa i demokracji dla obywateli i  autentycznym zwierzchnikiem sił zbrojnych a nie  strażnikiem  żyrandola  z nieokreśloną rolą  i  funkcją w państwie:

 • wprowadzenie wyborów bezpośrednich (JOW) do Sejmu i likwidacja Senatu

 • reforma parlamentu z funkcją izby powiatów i regionów – 1 poseł z powiatu i 1 poseł  z reprezentujący województwo  i 1 miasto stołeczne-razem liczba posłów nie powinna przekraczać 350 osób.

 • zorganizowanie studiów  parlamentarnych dla kandydatów na posłów krajowych i europejskich. Rzeczpospolita Polska nie może być w 21 wieku Republiką Para specjalistów.

 • utworzenie Narodowej Rady Programowej składającej się z autorytetów, fachowców  i ekspertów z udziałem Polskiej Akademii Nauk wspomagającej  merytorycznie sejm,  rząd     i Prezydenta RP w rozwiązywaniu problemów kraju w powiązaniu z systemem Obywatelskich Rad Programowych na każdym szczeblu zarządzania państwem

 • powołanie przez Sejm i Prezydenta  Rady Stanu RP z prawem inicjatyw ustawodawczych w celu kontroli procesu stanowienia i stosowania prawa  oraz oceny skutków realizacji  aktów normatywnych dla obywateli

 • wprowadzenie do konstytucyjnego porządku prawnego państwa instytucji

 • referendum lokalnego i   ogólnopolskiego oraz sondaży internetowych przy  rozstrzyganiu ważnych  obywateli decyzji programowych

 • powoływanie Prokuratora Generalnego i Sędziego Krajowego w wyborach bezpośrednich z obowiązkiem zapewnienia  systemu kontroli wewnętrznej w niezależnych organach wymiaru sprawiedliwości

 • powoływanie Skarbnika Narodowego tak jak Prezydenta w demokratycznych wyborach powszechnych .

 • wzmocnienie strategii gospodarczej poprzez powołanie przez Sejm i Prezydenta

 • Narodowej Rady Gospodarczej i Rady Przedsiębiorców oraz Instytutu Prawa Gospodarczegoz prawem inicjatyw ustawodawczych .

 • powołanie i ustanowienie obok rzecznika  praw obywatelskich  instytucji

 • rzecznika praw przedsiębiorców; rzecznika sił zbrojnych i rzecznika funkcjonariuszy państwowych.

 

2. Odblokowanie polskiej przedsiębiorczości i zahamowanie biurokracji:

 

 • przegląd, zmiana i likwidacja przepisów utrudniających życie obywatelom RP oraz uproszczenie systemu podatkowego i znaczne obniżenie opodatkowania miejsc pracy, zmniejszenie bezrobocia i emigracji młodych poprzez uruchomienie wszelkich mechanizmów i narzędzi organizacyjno – prawnych i ekonomicznych wspomagających

 • .-rozwój MAŁYCH FIRM-jest ich ponad 2 miliony i to one tworzą 80 % produktu krajowego i 80 % miejsc pracy-jezeli panstwo stworzy warunki do zwiększenia zatrudnienia o 1 osobę w każdej firmie to zniknie 2 miliony bezrobotnych, jeżeli firmy zwiększą zatrudnienie o 2 osoby to  nastąpi powrót 2 milionów  młodych z  przymusowej emigracji.

 • przywrócenie równości konstytucyjnej  i równowagi praw dla przedsiębiorców-w obecnym systemie prawnym traktowani są jak  kryminalni przestępcy najpodlejszej kategorii-przestępcy trzeba udowodnić winę  natomiast przedsiębiorca musi udowodnić swoja niewinność[ciężar dowodu spoczywa po stronie przedsiębiorcy].

 • maksymalne ograniczenie instytucji kontrolnych skutecznie utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej.

 • wyeliminowanie z obiegu prawnego  prawa inkwizycji  dla przedsiębiorców i stalinowskich metod karania za zamiar popełnienia czynu na podstawie jego uprawdopodobnienia.

 • likwidacja urzędów terroru i nieuzasadnionych represji  finansowych UOKIK, PIH i SOKIK oraz utworzenie w to miejsce kompetentnej RADY  ATYMONOPOLOWEJ   

 • przywrócenie przedsiębiorcom prawo odwoływania się od decyzji administracyjnych do SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

 • utworzenie systemu MEDIATOROW ,ROZJEMCOW ,SADOW POLUBOWNYCH I ARBITRAŻOWYCH  ORAZ SADOW GOSPODARCZYCH do rozstrzygania spraw przedsiębiorców z udziałem specjalistów

 • powołanie przez Sejm i Prezydenta grupy interwencyjnej szybkiego reagowania z nadzwyczajnymi uprawnieniami złożonej z ekspertów prawa finansowego i gospodarczego w celu obrony firm   przed nadużyciami urzędników  kontrolujących przedsiębiorców

 • powołanie OBYWATELSKIEGO TRYBUNALU SPRAWIEDLIWOSCI  W CELU BADANIA WYROKOW     SADOW I URZEDOW.

 

3.Reforma systemu  zarządzania państwem

 

 • decentralizacja państwa przy zachowaniu jego unitarnej formy (zwiększenie roli regionów w kształtowaniu polityki programowej)

 • likwidacja podwójnych gmin (miejskie i wiejskie), powiatów i urzędów marszałkowskich dublujących struktury administracyjne

 • odpolitycznienie i ograniczenie funkcji starosty do roli koordynatora struktur powiatowych obsługujących gminy – starosta wybierany przez wójtów i burmistrzów, którzy tworzą Radę Powiatu. Starostowie tworzą Radę Regionalną (zamiast sejmiku) i są organem programowym, doradczym i kontrolnym Wojewody wybieranego przez społeczność regionu według zasad demokracji bezpośredniej

 • likwidacja Agencji Nieruchomości Rolnych PSL i przekazanie gruntów i  obiektów  budowlanych do  jednostek samorządu terytorialnego. Zbadanie procesu tworzenia  przez PO  Polskiego Holdingu Nieruchomości i przebiegu prywatyzacji   największej w Europie Środkowej grupy kapitałowej Skarbu Państwa

 • uproszczenie systemu podatkowego- debata narodowa z odziałem ekspertów prawa podatkowego w kraju i za granica w celu wypracowania najlepszych rozwiązań dla Polskich podatników

 • wsparcie organizacyjne, prawne i finansowe na rzecz rozwoju małych i średnich firm skutecznie zmniejszając bezrobocie i emigrację

 • analiza i badanie systemów emerytalnych , uruchomienie debaty o emeryturach minimalnych [ model kanadyjski ]w przyszłości połączonych z całym systemem ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

 • reforma ciężko chorej służby zdrowia – wprowadzenie przejrzystych zasad finansowania opieki medycznej po analizie przez zespoły ekspertów systemów  w innych krajach na świecie w celu wyboru najlepszych rozwiązań dla Polski

 • powołanie rady edukacji narodowej w celu wypracowania  efektywnego systemu kształcenia obywateli  od przedszkola aż do wieku  emerytalnego oraz prognozowania  potrzeb  społecznych w zakresie pożądanych kwalifikacji zawodowych

 • reforma sądownictwa polskiego z uwzględnieniem specjalizacji sędziów i prokuratorów w sprawach gospodarczych oraz powołanie instytucji sędziego śledczego w sprawach karnych

 • uproszczenie i uporządkowanie procedur inwestycyjnych i planów zagospodarowania przestrzennego

 • utworzenie i szkolenie Obywatelskiej Gwardii Narodowej na rzecz obrony terytorialnej kraju i walki z klęskami żywiołowymi

 • powołanie niezależnej politycznie Rady Publikatorów Medialnych i powierzenie TV publicznej roli edukacji obywatelskiej. Opracowanie po 25 latach niepodległości ustawy medialnej o funkcjonowaniu wolności słowa i prasy ze szczególną ochroną  wolności INTERNETU

 • przegląd, analiza i ewentualna prywatyzacja Spółek Skarbu Państwa pod kontrolą obywatelskich rad programowych                     

 • przegląd i restrukturyzacja urzędów centralnych pod kontrola demokratycznie wybranego Sejmu. Powołanie i utworzenie  przy każdym resorcie  obywatelskiej rady programowej kontrolującej i monitorującej funkcjonowanie  ministerstw i urzędów centralnych

 • powszechna cyfryzacja urzędów i instytucji publicznych-uproszczenie procedur w urzędach, sądach i prokuraturach

 • reforma policji i służb specjalnych z przekierowaniem środków finansowych na wzmocnienie służb operacyjnych

 • wspieranie, organizacja i koordynacja współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorców z firmami zagranicznymi (opieka prawna na terenie innych państw)

 • powołanie rzecznika praw przedsiębiorców, rzecznika sił zbrojnych i rzecznika funkcjonariuszy państwowych

 • integracja polityczna, gospodarcza i militarna państw środkowej i południowej Europy z dawnego bloku postkomunistycznego i rozszerzenie współpracy gospodarczej z Federacją Rosyjską

 • renegocjacje warunków przynależności do Unii Europejskiej i strefy euro[!?!], zahamowanie centralizmu i interwencjonizmu biurokratycznego w Brukseli (UE buduje centralizm biurokratyczny)oraz systemu demokracji bezpośredniej w wyborach do europarlamentu

 • utworzenie w Polsce Parku Integracji Europejskiej z udziałem Wielkiej Brytanii, Europy zachodniej, środkowo-południowej i Rosji oraz Parku Przyszłości Świata z udziałem największych potęg gospodarczych Europy, USA i Kanady, Brazylii, Rosji, Chin, Australii, Indii, RPA i Emiratów Arabskich w celu pogłębiania i utrwalania pokojowych procesów integracji międzynarodowej

 

Obywatelski Ruch Programowy Polska 21 tworzy strategię rozwoju państwa obywatelskiego w oparciu o 4 fundamenty ustrojowe:

 • Demokracja

 • Deregulacja

 • Decentralizacja

 • Integracja międzynarodowa

 

Rada Programowa Ruchu Polska 21 przedstawia tezy do Narodowej Debaty nad stanem państwa i kierunkami dalszej transformacji ustrojowej zgodnie  z duchem ekumenizmu polskiego, filozofią Karola Wojtyły („przyszłość zaczyna się dziś – nie jutro”) ;wizją ustrojową Rafała Dutkiewicza,prof.Jerzego Przystawy  i oczekiwaniami społeczeństwa  obywatelskiego.

 

BUDUJEMY PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

WOLNOŚĆ,DEMOKRACJA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Zapraszamy do debaty programowej ruchy na rzecz JOW, zmielonych, niepokonanych, forum obywatelskiego rozwoju i wielką internetową opozycję programową. Proponujemy dla Polski ponadpartyjny rząd autorytetów, fachowców i ekspertów z wypracowaną Strategią Rozwoju Kraju przez Narodową Radę Programową z udziałem 99%bezpartyjnych Polaków.

Rada Programowa Polska 21 przeprowadziła symulacje internetowe w celu wyłonienia najlepszych kandydatów RP do narodowej rady programowej zdolnej do realizacji scenariusza  zmiany sceny politycznej  i wprowadzenia zasadniczych zmian ustrojowych  niezbędnych do budowy innowacyjnego państwa obywatelskiego. Po szerokich konsultacjach internetowych w rożnych środowiskach społeczno-politycznych i gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem opinii polskich przedsiębiorców ,Rada  Programowa  przedstawia  wirtualną ekstraklasę.

 

POLSKA LIGA  ARCYMISTRZÓW

NARODOWA  RADA  PROGRAMOWA

 

Michał Kleiber – prezes Polskiej Akademii Nauk – innowacyjność, komunikacja elektroniczna        kompleksowa strategia i prognozowanie rozwoju nauki i gospodarki

Janusz Szewczak -ekspert spóldzielczosci bankowej,ekonomia ,gospodarkafinanse publiczne

Danuta Hubner – premier gabinetu cieni kongresu kobiet polskich, integracja europejska  

Rafał Dutkiewicz – prezydent miasta Wrocławia- decentralizacja i rozwój samorządów, demokracja i JOW budowa ustroju prezydenckiego

Sergiusz Najar – dyrektor City Banku w Pradze, dyplomata wschodu i zachodu władający  biegle  6  językami ,organizacja współpracy międzynarodowej

Robert Gwiazdowski– związek przedsiębiorców, centrum im A. Smitha – rzecznik praw przedsiębiorców, wolnego rynku i  rozwojowego systemu prawnego                                                                         

Wiesław Nowiński – konstruktor obrazów mózgu  w Singapurze, światowy ekspert medyczny i orędownik innowacyjności w gospodarce i  służbie zdrowia

Krzysztof  Rybiński  –  rektor akademii Vistula ,ekonomia, efektywność i gospodarka, finanse i bankowość

Andrzej Sadowski- centrum im. A. Smitha, reformator finansów publicznych i systemu ubezpieczeń społecznych

Ewa Nowińska – Uniwersytet Jagielloński – ekspert prawa gospodarczego i funkcjonowania sądownictwa polskiego

Cezary Kaźmierczak – związek przedsiębiorców i pracodawców – rozwój małych firm i    reforma systemów podatkowych

Waldemar Skrzypczak –b. wiceminister MON, dowódca wojsk lądowych, uczestnik wojny w Afganistanie, rzecznik sił zbrojnych

Gromosław Czempiński – dowódca GROM i brawurowej akcji w Iraku, za którą Polska otrzymała od USA 20 miliardów dolarów

Witold Kieżun – antropologia transformacji, uczestnik misji ONZ w Afryce, ekonomia, etyka, patriotyzm i ekumenizm

Adam Rotfeld – ekspert od spraw zagranicznych i spraw trudnych z Rosją, członek Rady Mędrców sojuszu północno-atlantyckiego NATO

 

Przy opracowaniu wizji Programowej Polska 21 rada ruchu korzystała z doświadczenia i dorobku intelektualnego wymienionej  elity narodowej Polski.

Zapraszamy do współpracy programowej i tworzenia siły społeczno- politycznej jako zaplecza obywatelskiego do realizacji  zmian ustrojowych.

 

UKŁAD OTWARTY…

 

Jerzy Krajan Szymański

Tymczasowy Koordynator

Rady Programowej

POLSKA 21 WIEKU

                                                                                                                       

                                                                                                                                 www.media21.org

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *